Miljöpolicy

Vargarna Speedway följer Svemo miljöpolicy som kan ses i samanfattning nedan.

Miljöpolicy för Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet

Miljöarbete är ett stort samarbetsprojekt. För att miljömålen ska uppnås måste arbetet integreras på olika nivåer i samhället. Därför väljer SVEMO att ta ansvar för verksamheten genom en miljöpolicy som ska leda arbetet inom motorcykel- och snöskotersporten mot en långsiktig hållbar utveckling.

Vi definierar miljö som: ”omgivningar där organisationen verkar, vilket omfattar luft, vatten, mark, naturresurser, flora, fauna, människa samt samspelet mellan dessa”
Miljöpåverkan som: ”varje förändring i miljön antingen negativ eller positiv, som helt eller delvis är ett resultat av organisationens verksamhet

Medlemmar och aktiva på alla nivåer inom SVEMO förbinder sig att följa vår miljöpolicy och aktivt sprida kunskap om denna:
Att utifrån en helhetssyn anpassa framtidens motorcykel- och snöskotersport till kraven på en hållbar utveckling.
Att i möjligaste mån minimera och förebygga den negativa miljöpåverkan som vår verksamhet kan ge upphov till.
Att genom utbildning och information öka kunskapen om miljö- och klimatfrågor hos klubbar, förare, ledare, arrangörer och andra som bidrar till verksamhetens genomförande.
Att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet. Det innebär att utvärdera resultat av miljöarbetet och utifrån resultatet ständigt arbeta mot nya uppsatta mål.

Krav och basvärden i SVEMO:s handlingsplan
Samtliga klubbar ska ha ett miljöombud
Samtliga permanenta banor ska vara miljöcertifierade
Samtliga mästerskapstävlingar arrangeras endast på en certifierad bana. Undantag i vissa grenar då mästerskapstävling arrangeras på tillfällig anläggning och då certifieras istället tävlingen
Banbesiktningsmän inom vissa discipliner ska vara revisionsutbildade.
Miljöpolicyn utgör basen för vår inställning. Till detta kopplas sedan dokument och beslut framtagna av SVEMO:s miljökommitté, liksom av liknande internationella organ inom FIM och UEM.

Det är klubbarnas ansvar att fortgående ha en dialog och samverkan med kommunen för att skapa goda förutsättningar för verksamhetens fortsatta lokala drift.