Kallelse till årsmöte

Tid och plats: måndagen den 23 mars 2015 kl. 19.00 i klubblokalen ICA Maxi Arena Dagordning: 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare. 3. Fastställande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av 2 (två) justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokoll. 6. Frågan om mötet är i laga ordning utlyst.…

Detaljer